niedziela 26 września 2021

KORTRAK sp. z o.o.

Plan podziału

Ogłoszenie Planu podziału Kortrak sp. z o.o.

Zarząd Kortrak sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (29-100), przy ul. Kolejowej 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047999, z kapitałem zakładowym w wysokości 610.000 zł., działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 30 listopada 2015 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału Kortrak sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (Spółka dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Stolbud Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie (Spółkę przejmującą) części majątku Kortrak sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Plan podziału Kortrak z dn. 30.11.2015r.pdf [ pobierz ]